top of page

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2005 ARXIKI.png

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1975 από τον Σώχο Ευάγγελο. Από το 2005 και μετά, τα σκήπτρα της εταιρίας ανέλαβαν οι διάδοχοι του ιδρυτή της εταιρίας, φέρνοντας νέες σύγχρονες ιδέες με την παράλληλη εμπειρία και γνώση του Σώχου Ευαγγέλου.

Η έδρα της ήταν στον Πειραιά με βασικό αντικείμενο την κατασκευή και παραγωγή καλουπιών. Από το 1985 και μετά μεταφέρθηκε στο Αιγάλεω όπου εδρεύει μέχρι και σήμερα.

Με την πάροδο των χρόνων και με την εμπειρία που διέθετε ξεκίνησε την δημιουργία των πρώτων εξαρτημάτων με εφαρμογή στα κουφώματα αλουμινίου της Ελληνικής αγοράς. Το πρώτο εξάρτημα αλουμινίου που δημιουργήθηκε ήταν η κλειδαριά συρομένων κουφωμάτων "γλώσσας". Ήταν η πρώτη κλειδαριά για συρόμενα κουφώματα που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και ήταν τότε μια επαναστατική ιδέα για τα Ελληνικά δεδομένα.

Μετά από αυτό άρχισαν να δημιουργούνται όλο και περισσότερα προϊόντα τα οποία ήταν τόσο πρωτοποριακά και μπροστά στην εποχή τους που ορισμένα από αυτά βρίσκουν χρήση και στην σημερινή μας εποχή.

Σήμερα μπορεί να υπερηφανεύεται ότι από την πολυετή πείρα και εμπειρία τριάντα πέντε (35) και πλέον χρόνων έχει την γνώση στην δημιουργία αξιόπιστων εξαρτημάτων που αντέχουν στο χρόνο και είναι εύκολα στην τοποθέτησή τους ακόμα και από ανειδίκευτο προσωπικό.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. Με αυτές τις βασικές αρχές μας βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία γι' αυτό και τόσα χρόνια μας εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι πελάτες - συνεργάτες μας.

Η εταιρία aloy δραστηριοποιείται στον χώρο η παραγωγής εξαρτημάτων για κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου και ξύλου. Όλα τα προϊόντα για κουφώματα αλουμινίου είναι κατασκευασμένα ώστε να εφαρμόζουν τόσο στα προφίλ των Ελληνικών εταιριών παραγωγής προφίλ αλουμινίου όσο και στα ξένα προφίλ αλουμινίου. 

Μία ακόμα καινοτομία της εταιρίας aloy είναι ότι έχει την δυνατότητα της ειδικής βαφής πάνω στο εξάρτημα. Συγκεκριμένα είμαστε από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που καταφέραμε και προμηθεύσαμε στην αγορά εξάρτημα για κουφώματα αλουμινίου σε διάφορες αποχρώσεις εκτός από τις βασικές (λευκό μαύρο, καφέ και ασημί 9006). Έχουμε την δυνατότητα να διανέμουμε στην αγορά εξειδικευμένες μοντέρνες αποχρώσεις όπως ORO, ORO MAT, INOX, ΧΡΩΜΕ, αποχρώσεις ξύλου με ρόζους ή χωρίς (ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΡΥΔΙΑΣ κ.α.) και διάφορες αποχρώσεις RAL (7024, 7040, 6005, 5008 κ.α.) ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. 

Επίσης στο θέμα της προβολής μιας σωστής δουλειάς η εταιρία έχει βρει μια πρωτότυπη λύση. Μπορεί να τυπώσει πάνω στο εξάρτημα με μεταξοτυπία, σε εμφανές σημείο, την φίρμα του κάθε πελάτη της. Με αυτόν τον τρόπο γίνετε ένα είδος άμεσης διαφήμισης για τον επαγγελματία που κατασκεύασε το κούφωμα τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στους επισκέπτες αφού κάθε φορά που κάποιος θα κάνει χρήση του εξαρτήματος αυτός θα προβάλετε.  

Μια ακόμα εξειδικευμένη δραστηριότητα της εταιρίας aloy είναι η κατασκευή καλουπιών για κρουστικές πρέσες, για χυτόπρεσσες αλουμινίου και ζάμακ. Τα τελευταία χρόνια έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή καλουπιών για πλαστικά εξαρτήματα και την παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων για κουφώματα αλουμινίου όπως τάπες μπινί, τάπες στεγάνωσης, αμορτισέρ και άλλα.

KALOUPI_edited_edited.png

Η εταιρία aloy δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής εξαρτημάτων για κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου και ξύλου από το 1975.

Η έδρα της εταιρίας στεγάζετε στο Αιγάλεω (Αθήνα). Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας είναι η δημιουργία μιας νέας και σύγχρονης μονάδας στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας στο ΒΙΟ.ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.

Οι εγκαταστάσεις στο Αιγάλεω που στεγάζουν μέχρι τώρα την έδρα της εταιρίας αποτελούνται από σύγχρονο τεχνολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει δύο (2) μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής (Η/Β) με τούνελ και αυτόματα πιστόλια βαφής, μηχανές παραγωγής και κατεργασίας πρώτης ύλης αλουμινίου και zamak (χυτοπρέσσες), μηχανές injection παραγωγής πλαστικών προϊόντων, πλήρη μηχανουργική μονάδα, συσκευαστήριο και σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας και επεξεργασίας των εξαρτημάτων από το αρχικό μέχρι το τελικό τους στάδιο.

Από το 2006 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου προχώρησε στον εξοπλισμό νέων μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας με σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας και ελέγχου παραγωγής.

Η προμήθεια των πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων γίνεται από συγκεκριμένους οίκους παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και πιστοποιητικά ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η ποιότητα του τελικού προϊόντος.

COMPANIES MANUFACTURING COMPONENTS FOR ALUMINUM FRAMES

FOURNOS.png

The company was founded in 1975 from Mr Socho Evangelos. From 2005 and afterwards, the sceptres of company they undertook successor the founder of company bringing new modern ideas with the parallel experience and knowledge of Mr Socho Evangelos. 

Her seat was in Piraeus with basic object the manufacture and production of moulds. From 1985 and it was afterwards transported in Aigaleo where it resides until today. 

With the byway of years and with the experience that it allocated it began the creation of first elements with application in the frames of aluminium of Greek market. The first element of aluminium that was created was the lock of sliding frames. It was the first lock for drawn frames that were manufactured in Greece and it was then a revolutionary idea for the Greek data. 

After this they began to be always created more products which were so much pioneering and front in their season where certain from them they find use and in our current season. 

Today it can pride that from the multiannual experience and experience thirty five (35) and more years it has the knowledge in the creation of reliable elements that bears in per year and is easy in the placement even from unskilled personnel. 

The basic beginnings that condition the executives and the personnel of company are the QUALITY, RELIABILITY and SERVICE. With these basic beginnings us we see the future with optimism [gi]' this and so much years to us they entrust always more customers - our collaborators.

PRESSA.png

The company aloy activates itself in the space of production of elements for frames of aluminium, iron and timber. The all products for frames of aluminium are manufactured so that they apply so much in the profiles of Greek companies of production profile of aluminium what in the foreigner profiles of aluminium. 

One still innovation of company aloy is that has the possibility of special dye on to element. Concretely we are from the first Greek companies that we accomplished and supplied in the market element for frames of aluminium in various nuances apart from basic (white, black, brown and ral 9006). We have the possibility of distributing in the market specialised modern nuances as ORO, ORO MAT, INOX, CHROME, nuances of timber with knots or without (CHERRY TREE, etc.) and various nuances RAL (7024, 7040, 6005, 5008 etc.) depending on the wish of customer. 

Also in the subject of projection of correct work the company has found a original solution. It can print on t o element with stamp, in obvious point, the trade name of her each customer. In this way you become a good of direct publicity for the professional that manufactured the frame so much in the householder what in the visitors after each time where somebody will make use of element this you appear. 

profil.png

The company aloy is activated in the space of production of elements for frames of aluminium, iron and timber from 1975.

The seat of company you accomodate in Aigaleo (Athens). In the direct drawings of company it is the creation a new and modern unit in the new privately-owned installations of company in the BIO.PA KERATEA.

The installations in the Aigaleo that accomodates up to now the seat of company are constituted by modern technological and industrial equipment, that includes two (2) units of ilektrostatikis dye  with tunnel and automatic pistols of dye, machines of production and treatment of raw material of aluminium and zamak , machines ofinjection production of plastic products, complete machine unit, wrapping centre and modern instruments of treatment and treatment of elements from initial up to their final stage.

From 2006 with the cofinancing of European Union and Greek State it advanced in the equipment of new units of production and treatment with modern instruments of treatment and control of production.

The supply of raw material for the production of products becomes from concrete houses of production of European Union that fill the all essential conditions and certificates so that is ensured in the biggest degree the quality of final product.

bottom of page